Actuele stikstofoxide kaart NO2
 
                   
200 µg/m3  175 µg/m3  150 µg/m3  125 µg/m3  100 µg/m3  80 µg/m3  60 µg/m3  40 µg/m3  20 µg/m3  0 µg/m3 
Bij een waarde lager dan 30 µg/m3 is er geringe verontreiniging van stikstofdioxide. Bij waarden tussen 30 en 125 µg/m3 is er sprake van een matige stikstofdioxideconcentratie en bij concentraties groter dan 125 µg/m3 ernstige stikstofdioxideverontreiniging.

Hoewel NO2 een belangrijke component van luchtverontreiniging is wordt er vooralsnog niet vanuit gegaan dat deze stof zelf bij concentraties op of net boven de huidige norm leidt tot gezondheidseffecten. De stof kan worden gezien als een goede indicator van een mengsel van stoffen die vooral worden geassocieerd met verkeersemissies. In het algemeen zullen mensen van NO2 dus weinig tot geen last hebben tenzij de concentratie een aantal malen hoger is dan de huidige norm. Gezondheidseffecten die in verband worden gebracht met stikstofdioxide, worden waarschijnlijk veroorzaakt door het gehele mengsel van luchtverontreinigende stoffen. Net als voor fijn stof geldt dat alle groepen die of relatief veel lucht inademen zoals kinderen en sporters en mensen die zwaar lichamelijk werk in de buitenlucht doen een verhoogde kans hebben last te hebben NO2 en van de daarmee geassocieerde (en veelal onbekende) stoffen.

Stikstofdioxide kan bij zeer hoge concentraties (aantal maal hoger dan de huidige norm), irritatie veroorzaken aan ogen, neus en keel. Bij blootstelling aan lagere concentraties stikstofdioxide wordt een lagere longfunctie waargenomen. Ook een toename van astma-aanvallen en ziekenhuisopnamen en een verhoogde gevoeligheid voor infecties komen voor. Omdat NO2 zo sterk gerelateerd is aan het mengsel van verkeersgerelateerde verontreiniging en er ten gevolge van verkeersemissies wel degelijk negatieve gezondheidseffecten kunnen optreden, zijn ook aan NO2 niveaus normen gekoppeld. Men kan klachten voorkomen of verminderen door zich tijdens smogperiodes niet langdurig in de buitenlucht in te spannen.

Bron: RIVM, Buienrader