Alan Watts - Zelf het weer voorspellen 
 
Verklaringen van benamingen  
 
Anticycloon of hogedrukgebied
Een anticycloon is synoniem voor een hogedrukgebied. Dit is een gebied van hoge druk met gesloten isobaren en in het centrum ligt de hoogste druk. Op de weerkaarten wordt dit aangeduid met een "H".

Bij een anticycloon in het noordelijk halfrond, waarin wij ons bevinden, draait de wind met de wijzers mee. In het zuidelijk halfrond draait de wind tegen de wijzer in.
 
Bedekkingsgraad

Het deel van de hemel dat bedekt is met wolken. De hoeveelheid bewolking wordt in de meteorologie uitgedrukt in achtste delen. Zo staat 0/8 voor onbewolkt, 1/8 voor vrijwel onbewolkt, 4/8 voor half bewolkt en 8/8 voor geheel bewolkt.
  Afbeeldingsresultaat voor anticycloon
 
Wolkenloos 1/8 2/8 3/8 4/8
5/8 6/8 7/8 Bewolkt Hemel niet zichtbaar
 
Heldere hemel:
Wolkenloze hemel

Lichtbewolkte, bewolkte, zwaarbewolkte en betrokken hemel:

bij het gebruik van deze uitdrukkingen maakt men een onderscheid tussen de doorzichtige wolken, zoals cirrus, waar men de zonneschijn
 
doorheen ziet en de niet-doorzichtige wolken. De gebruikte termen van de bewolking, hierboven vermeld, moeten opgevat worden als een gemiddelde. Indien de veranderlijkheid rond dat gemiddelde te groot is, bepaalt men de bewolking door uitdrukkingen als bewolkt tot zwaarbewolkt.

De gebruikte term wisselend bewolkt of gedeeltelijk bewolkt betekent dat opklaringen en bewolkte perioden elkaar afwisselen. Wisselvallig betekent opklaringen en bewolkte tot zwaarbewolkte perioden die elkaar afwisselen. Bij licht wisselvallig weer ligt de nadruk op de droge perioden 
 

Gebruikte termen

 Gemiddelde bewolking van de niet-doorzichtige wolken (in octas)
 Heldere hemel 0
 Lichtbewolkt 1 tot 3
 Bewolkt 4 tot 5
 Zwaar bewolkt 6 tot 7
 Betrokken 8
 
Buien
Een bui is een wolk, waaruit korte tijd neerslag valt, in het algemeen korter dan een uur. Een bui kenmerkt zich meestal door wisselende intensiteit van de neerslag. Een winterse bui is een bui met sneeuw, natte sneeuw of hagel. In maart ook wel maartse bui genoemd. Daarnaast kennen we onweersbuien en sneeuwbuien. In de zeilwereld heeft bui een andere betekenis en wordt er een windvlaag mee bedoeld. 

Castellanus

In de vorm van "kantelen" of "torentjes". Het wijst meestal op een chaotische windrichting op een bepaalde hoogte. Meest gekend is altocumulus castellanus, soms de voorbode van onweer. Op grotere hoogte is er cirrocumulus castellanus.

Condensstrepen

Condensstrepen van vliegtuigen kunnen een hulpmiddel zijn bij het bepalen van snelheid en richting van de wind op grote hoogte. Als ze dicht zijn wijzen ze op de mogelijke aanwezigheid van een warmtefront. Als ze slechts korte tijd zichtbaar blijven is de lucht op vlieghoogte betrekkelijk droog zodat geen belangrijke weersveranderingen zullen optreden. Door sterke bovenwinden worden de condensstrepen vrij snel uiteengerafeld. Als dit in zijwaartse richting gebeurt, staat de wind dwars op de vliegrichting (16). Als alleen rafelige golvingen worden gevormd, (zonder zijwaartse flarden dus) waait de wind parallel aan de vliegrichting.

Cyclonale winden

Dit zijn winden die geleidelijk van richting veranderen, b.v. wanneer een depressie (of cycloon) over de waarnemingspost trekt. Ze draaien geleidelijk met de wijzers van de klok mee wanneer op het noordelijk halfrond een depressie in noordelijke richting aan de waarnemer voorbijtrekt, maar tegen
de wijzers van de klok in wanneer de depressiekern ten zuiden van ons passeert.

Dagelijkse gang.

De luchttemperatuur bij het aardoppervlak is kort na het middaguur het hoogst en bij het eerste ochtendgloren het laagst. Deze verandering van maximum tot minimum en terug heet de dagelijkse gang van de temperatuur. Windsnelheid en cumulusbewolking volgen dezelfde dagelijkse gang
en bereiken eveneens hun maximum kort na het middaguur en hun minimum omstreeks zonsopgang. Met de vochtigheid is het precies andersom, die is in de middag het laagst en bij het aanbreken van de dag het hoogst.

Depressie of lagedrukgebied.

Een gebied met voornamelijk stijgende lucht vergezeld van neerslag en sterke winden. Een depressie is een gebied met slecht weer, ofschoon een oude depressie zonder fronten nog geen bepaald slecht weer hoeft te brengen.

Floccus.

Een vorm van op een kudde wollige schapen gelijkende altocumuiuswolken, ook wel grove schapewolkjes genoemd, meestal gepaard gaand met onweersachtig weer. Wordt vaak samen met castellanus waargenomen.

Fractus of fractostratus

is een vorm van stratus die wordt waargenomen wanneer deze lage bewolking zich vormt of uiteengejaagd wordt.
 
  Inversies.
In normale omstandigheden daalt de temperatuur met de hoogte (gemiddeld 5,5° C. per 1000 meter). Doordat 's nachts bij rustige lucht het aardoppervlak afkoelt, koelt ook de lucht vlak daarboven af en blijft de lucht in de hogere lagen warmer. Dan verandert dus het verloop en stijgt de temperatuur over een bepaalde afstand met de hoogte. Deze luchtlaag waarin het temperatuurverloop is omgedraaid wordt een inversie genoemd. Zeer sterke inversies treden op wanneer de lucht van grotere hoogten neerdaalt en verwarmd wordt.

De tropopauze is een sterke, permanente inversie waaronder zich alle weersveranderingen afspelen. Inversies houden een gesloten wolkendek zoals stratocumulus vast en vormen zodoende een 'deksel' boven de lagere wolken. Hierdoor kan men vaak televisiebeelden
van verre stations ontvangen.
 
Jetstromen.
Zeer snelle 'windrivieren' die om de gematigde en subtropische luchtstreken van beide halfronden kronkelen. Ze komen gewoonlijk op ongeveer
10 km hoogte voor en staan in verband met het ontstaan en de voortbeweging van depressies. Ze gaan gepaard met karakteristieke wolkenvorming (1) en zijn duidelijke voortekenen van naderend slecht weer. Weerstoestanden die niet in overeenstemming met het jaargetijde zijn, treden op wanneer Jetstromen tot buiten hun normale geografische breedte reiken.

Knot (knoop).

Een snelheid van één zeemijl per uur. Over de gehele wereld wordt hiermee de windsnelheid aangegeven. 1 knot (kt) = 1.855 km per uur.

Koufront.

Het gebied tussen een warme luchtmassa (gewoonlijk tropisch maritiem) en een koude (gewoonlijk polair maritiem). Koufronten passeren meestal
in de helft van de tijd die warmtefronten daarvoor nodig hebben. Het frontale oppervlak van een koufront helt achterover en is bijna tweemaal zo steil als de helling van het warmtefront (grafiek 2).
 Koufront

  Warmtesector Warmtefront
  500   300   100 0

Afstanden Km

0 100   300 500   700 800  
  10   5  

Tijden Uren

0   5   15   20  
Grafiek 2 Dwarsdoorsnede van de fronten van een ontwikkelde depressie. De afstanden en tijden zijn de meest voorkomende en zijn aangegeven voor wolken en weer vóór het warmtefront en achter het koufront. De warmtesector kan vele uren duren of geheel ontbreken. In het laatste geval is de depressie bezig te occluderen. Het resterende geoccludeerde front bestaat dan op de plaats waar kou-en warmtefront samenvallen. De omcirkelde getallen boven de grafiek verwijzen naar de foto's met het ongeveer overeenkomende beeld van de hemel ter plaatse.
 
Luchtdrukverval.
Hiermee wordt het volgende bedoeld:

1: Zeer snelle daling (of stijging) 8-10 millibar of meer binnen 3 uren.

2: Snelle daling (of stijging) 6-8 millibar binnen 3 uren.

3: Matige daling (of stijging) 3-6 millibar binnen 3 uren.

4: Langzame daling (of stijging) minder dan 3 millibar binnen 3 uren.

Het verval wordt om de 3 uur opgenomen om er zeker van te zijn dat het inderdaad een verval is en niet slechts een kleine tijdelijke verandering.

Luchtmassa's

Deze worden als regel aangevoerd van grote hogedrukgebieden (anticyclonen).
 
Benaming Afkorting Weertype Afkomstig van
 Maritiem tropisch mt  Veel bewolking m0tregen en regen.
 Slecht zicht en mist. (9, 10, 22)
 Azoren Hoog
 Maritiem polair mp  Buien en opklaringen.
 Goed zicht.(11,12,13,15,24)
 Pool Hoog
 Terugkerend maritiem polair tmp  Koel maar goed weer. Goed zicht. (19, 21)  Pool Hoog, maar gematigd door de
 lange weg over de  oceaan
 Continentaal polair cp  In de winter zeer koud en vaak  bewolkt  Siberisch of Scandinavisch Hoog
 Continentaal tropisch ct  Zeer warm en vaak onbewolkt. (7, 17)  Zuid-Europa ofNoord-Afrika
 
Mist
Mist kan ontstaan door afkoeling van de grond (stralingsmist), door vermenging van twee luchtmassa's met verschillende temperatuur en/of vochtigheid (mengmist) of wanneer een warme luchtmassa boven koude grond aankomt, zoals bij snelle dooi.

De kans op stralingsmist is het grootst tijdens rustige nachten en wordt bevorderd door rook van industrieën en huisverwarming. Het meest vatbaar zijn plaatsen in de luwte of in de nabijheid ervan, maar lager gelegen dan bebouwde kommen. Stralingsmist wordt meestal door de zon verjaagd, maar de zonnestralen kunnen door hoge bewolking worden tegengehouden en in dat geval kan de mist hardnekkig zijn.

Als in de winter die bewolking uit stratocumulus bestaat kan de zogenaamde 'smog' worden gevormd (met roet bezwangerde mist). Mengmist kan behalve door vermenging van twee luchtmassa's met verschillende temperaturen ook ontstaan wanneer in het voorjaar en de voorzomer de wind van zee gaat waaien. Bij toenemende wind gaat de mist soms in lage stratusbewolking over.

Nebulosis

Dit is een vorm van zeer lage stratus
 
 
 
Occlusie.
Koufronten bewegen zich sneller voort dan warmtefronten zodat een koufront ten slotte een warmtefront inhaalt en de warme lucht geleidelijk van het aardoppervlak wordt opgeheven. (De koude lucht dringt namelijk onder de warme lucht). Zie afbeelding boven.

Onstabiele luchtstroom.

Dit is een luchtstroom waarin de lucht in een stijgende beweging is en tot grote hoogte opstijgt. Een inversie zal ten slotte verdere stijging
verhinderen (en daarmee wolkenvorming boven een bepaalde hoogte). Het hoogste (en meest ondoordringbare) niveau dat door wolken kan worden bereikt is de tropopauze.
 
Cirrus en cumulonimbus blijven meestal beneden de tropopauze die zich op ongeveer 13 km boven de gematigde luchtstreken van beide halfronden bevindt. (Boven de polen op ongeveer 8 km en boven de equator op ongeveer 16 km). Onstabiele luchtstromen worden gekenmerkt door cumulusvormige wolken, opstijgende en verstrooiende rook, goed zicht en gematigde temperaturen.
 
Onweer
Deze kunnen afzonderlijk voorkomen (warmteonweer), in reeksen (frontale onweer),
of in gebieden die vaak samengaan met dalende luchtdruk (zadels). Een enkele onweersbui is als het ware een schacht met stijgende en dalende luchtstromen met
een levensduur van twintig minuten tot een half uur.

Als daarbij nog een frontale stijging komt (vooral door koufronten) dan zullen de van
grote hoogte vallende regen en hagel rondom de schacht nieuwe koudezuilen doen ontstaan die de lucht weer met nieuwe schachten opheffen. Deze dochterschachten nemen dan de taak van de stervende moeder over en vormen op 2000 tot 3000 meter hoogte (soms nog hoger) nieuwe onweer in een richting afhankelijk van de richting van
de bovenwind

Onweersachtige buien

Deze zijn herkenbaar aan verwarde strepen, vlekken, flarden en golvingen in de opbouw op middelbare hoogte van de bewolking vóór een warmtefront. Ze kunnen hier en daar zwaar zijn, maar zullen niet altijd tot onweer uitgroeien, al lijken ze er veel op.

Onweersachtige hemel.

Hiervan spreekt men wanneer de verschillende wolkensoorten zich op verschillend
niveau in verschillende richtingen verplaatsen en zodoende een chaotische indruk geven. Dit verschijnsel komt niet alleen in de zomer voor.
 
 
Orografische buien.
Regenbuien die ontstaan door de opheffing van een vochtige luchtstroom boven heuvels. Boven bergen kan de neerslag in elk jaargetijde uit sneeuw
of natte sneeuw bestaan. Luchtstromen die boven vlak land geen neerslag veroorzaken, kunnen, wanneer ze gedwongen worden over heuvelruggen
te trekken, zware en langdurige regen, buien, onweer enz. produceren. Een goed voorbeeld hiervan is de grootste regenval in Nederland te Vaals.

Pannus

Dit is een vorm van stratusbewolking die wordt veroorzaakt door onstuimige dwarrelwinden waardoor de lucht onder een wolkenbasis waaruit regen, sneeuw of natte sneeuw valt, wordt opgeheven en afgekoeld. De neerslag zal niet altijd de grond bereiken daar hij tijdens het vallen verdampt, waardoor de lucht vochtig wordt. Pannusbewolking voorspelt spoedige regenval, maar als het eenmaal begint te regenen, kan ze in een gesloten dek op 300 meter hoogte overgaan (5). Soms komt deze wolkenbasis beneden de 150 meter.

Rug van hoge druk.

Een gebied, gewoonlijk behorende bij een hogedrukgebied, waar de lucht in dalende beweging is (zie grafiek 1).

Ruimen en krimpen.

Men zegt dat de wind ruimt wanneer hij met de zon meedraait en krimpt wanneer hij tegen de zon indraait, bij voorbeeld van noordwest naar zuid.

Stabiele luchtstroom.

Een luchtstroom is stabiel als de lucht die erin tot stijgen wordt gedwongen, door warmte invloeden of terreinverheffingen, de neiging heeft weer te dalen. Een luchtstroom kan stabiele lagen boven onstabiele bevatten of andersom. Een temperatuur inversie scheidt een lagere onstabiele laag van een stabiele op hoger niveau. De kenmerken van een stabiele luchtstroom zijn: een gesloten wolkendek, neerdalende rook uit schoorstenen die zich slechts traag verspreidt, slecht zicht en afwijkende temperaturen. Luchtstromen die warmer zijn dan het oppervlak waarover ze strijken, zijn bij dat oppervlak stabiel.

Stratosfeer.

Het gedeelte van de dampkring boven de tropopauze. Daar vinden geen weersontwikkelingen van enige betekenis plaats.

Trog.

Een gebied, dikwijls een uitloper van een lagedrukgebied, waar de lucht voornamelijk m stijgende beweging is, hetgeen aanleiding geeft tot regen, buien enz., en tijdelijke verslechtering van het weer. Een trog kan ontstaan in een (gewoonlijk oud) front of m een onstabiele polaire luchtstroom voornamelijk aan de achterzijde van een depressie.

Tropopauze.

Het gebied van de dampkring boven ongeveer 13 km dat een 'deksel' vormt boven de weersontwikkelingen door verdere stijging van de lucht vanaf de troposfeer te verhinderen. Het wordt gekenmerkt door een met de hoogte constant bliivende temperatuur.

Troposfeer.

Het gebied van de dampkring waarin zich weersontwikkelmgen voordoen. Het wordt gekenmerkt door de rnet de hoogte dalende temperatuur, een situatie die door de tropopauze wordt afgeremd (zie onstabiele luchtstroom en inversies).

Valstrepen

Dit zijn 'buien' van ijsnaaldjes afkomstig uit hoge wolken - gewoonlijk cirrus - die enige duizenden meters uit de bovenlagen van de dampkring vallen. Onder het vallen veranderen ze van richting doordat de wind op lager niveau gewoonlijk minder sterk is dan die boven en vóór een gebied met slecht weer. Ze schijnen dan ook naar achteren af te wijken en achter te blijven bij de wolk waarin ze zijn ontstaan. Door het onderlinge verband tussen winden en temperaturen van luchtmassa's, wijzen de staarten van de strepen over het algemeen in de richting-van de warme luchtmassa. Valstrepen vóór een warmtefront wijzen dan ook dikwijls naar het zuidwesten, en die achter een koufront naar het zuidoosten. (Respectievelijk noordwest en noordoost op het zuidelijk halfrond).

Dichte strepen gepaard gaande met een zeer sterke daling van de windsnelheid met de hoogte, vormen de zogenaamde jetstroomwimpels (1).
Ze vormen strepen in één algemene richting vóór minder sterk sprekende slechtweergebieden zoals m 2 en 3, en achter gebieden zoals m 1 6 beschreven. Vóór onweersachtige troggen in de zomer zijn ze dicht, kronkelig en meer verticaal. Als ze in verschillende richtingen dalen betekent
het dat het goede weer zal aanhouden. Als ze in de richting van de benedenwind afwijken, wijzen ze op geen onmiddellijke verandering, zoals in 20.

Virga.

Lage wolkenslierten die worden gezien onder de laagste gedeelten van passerende actieve fronten. Ze kunnen bijna de grond raken, vooral wanneer het sneeuwt (6). Vorst. Hiervoor is koude lucht bij een heldere hemel nodig. Hij treedt het eerst op in laagten en op tegen de wind beschutte plaatsen. De temperatuur van de grond daalt het eerst beneden het vriespunt. Als de afkoeling voortduurt, zal de vorst zich geleidelijk in de onderste luchtlaag voortzetten. Als vorst optreedt bij een matige wind, zal het waarschijnlijk strenge vorst worden.

Vrijwel onbewolkt en half bewolkt.

Vrijwel onbewolkt wil zeggen dat de hemel over het algemeen helder is met minder dan twee tot drie achtste bewolking, terwijl half bewolkt betekent: een gedeeltelijk bewolkte hemel die voor drie tot zes achtste met wolken bedekt is. In beide gevallen is er geen neerslag, 's Nachts heeft het woord helder dezelfde betekenis als vrijwel onbewolkt.

Warmtefront.

Het grensgebied tussen een koele of koude en een warme luchtmassa. De betroken luchtmassa's zijn vóór het front polair maritiem (vaak na
verloop van tijd verwarmd en gestabiliseerd) en achter het front tropisch maritiem. Het warmtefront is daar waar een warm frontaal oppervlak het aardoppervlak bereikt, terwijl het front zijn naam dankt aan de lucht erachter (grafiek 2).

Warmtesector.

De door de warme en koude fronten van een depressie ingesloten tropisch maritieme luchtmassa.

Winterhelft van het jaar.

Dat gedeelte vah het jaar waarin de slechtste maanden voorkomen, dat wil zeggen de koudste en stormachtigste. Ze hoeft niet samen te vallen met de officiële wintertijd en kan van de herfst tot in de lente voortduren.

Zadel.

Het gebied met geringe luchtdrukverschillen tussen twee hoge- of twee lagedrukgebieden

Zomerhelft van het jaar.

Dat gedeelte van het jaar waarin de warmste en zonnigste maanden voorkomen.

Zwaar bewolkt

wil zeggen dat de totale bewolking bijna de gehele hemel bedekt.