Voorwaarden voor gebruik van de website
     
Door gebruik te maken van de website verklaart u zich akkoord met ons reglement zoals hieronder beschreven.

Gebruik van deze website

De informatie op deze website is bedoeld voor informatie in het algemeen. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies door derden. Indien u zonder verificatie of nader advies
van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico. Ondanks het feit dat Meteo-Julianadorp zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden
van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen en apparatuur die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Meteo-Julianadorp beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de geboden informatie geschikt is voor gebruik vanuit of in andere landen. Evenmin kan Meteo-Julianadorp garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert, maar wordt daar zoveel mogelijk na gestreefd.

Aansprakelijkheid

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei schade ontstaan door het gebruik van deze website. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de inhoud van het materiaal op
deze website en de werking van de website. Meteo-Julianadorp doet geen toezeggingen met betrekking tot de geschiktheid voor enig doel van de informatie in de documenten en bijbehorende grafische voorstellingen die op deze website worden gepubliceerd. Al deze documenten en bijbehorende grafische voorstellingen worden zonder enige vorm van garantie verstrekt. Meteo-Julianadorp wijst hierdoor alle garanties met betrekking tot die informatie, daaronder begrepen alle impliciete garanties met betrekking tot verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel
of eigendom, of garanties dat de informatie niet inbreukmakend is, van de hand. In geen geval is Meteo-Julianadorp aansprakelijk voor enige speciale, indirecte of gevolgschade, of enige schade als gevolg van verhindering tot gebruik, verlies van gegevens of gederfde winst, hetzij contractueel, hetzij uit hoofde van nalatigheid of andere onrechtmatige daad, als gevolg van- of in verband met het gebruik of de prestaties van op deze website beschikbaar gestelde informatie.

Koppelingen naar sites van derden

Deze website bevat koppelingen naar websites. Dergelijke koppelingen worden uitsluitend voor uw gemak verstrekt. Meteo-Julianadorp heeft geen zeggenschap over dergelijke websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan noch voor de koppelingen.

Auteursrechten

Van sommige informatie op deze site ligt het auteursrecht bij derden. Het betreft webartikelen en illustraties die door uitgeverijen en instituten zijn aangeleverd. Van sommige foto's ligt het copyright bij de betreffende fotograaf. In al deze gevallen is dat expliciet aangegeven.

Meteo-Julianadorp heeft zijn uiterste best gedaan om de auteursrechten te respecteren van alle op deze website gebruikte informatie, zoals teksten, afbeeldingen, geluids- en videofragmenten,
en heeft diverse toestemming gevraagd voor gebruik van dit materiaal voor de website. Bij alle overige afbeeldingen is geprobeerd de bron te achtehalen en wordt ook vermeld met de link naar
de website van de maker.

Gebruik van de informatie

Alle informatie die het Meteo-Julianadorp op internet publiceert is openbaar en mag in principe door derden worden gebruikt, mits de bron wordt vermeld. Onder deze voorwaarde staat het u vrij informatie te kopiëren van onze internetsite of links te leggen naar specifieke pagina's op onze site. Het is toegestaan om enkele foto's, illustraties en teksten te gebruiken voor eigen gebruik
of om op u eigen website te plaatsen met vermelding van Meteo-Julianadorp.

Het is NIET toegestaan om de volgende onderdelen van de website zonder toestemming over te nemen omdat de schrijvers van deze onderdelen aan Meteo-Julianadorp toestemming hebben verleend om deze te gebruiken Weerkunde voor iedereen van Kees Floor, Foto's op satellietbeelden van Kees Floor, de diverse artikelen die door
Kees Floor zijn geschreven, de foto die zijn gebruikt in de wolkenatlas die zijn geplaatst met toestemming van de Der Karlsruher Wolkenatlas.


Wijzigingen

Meteo-Julianadorp behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Het verdient daarom aanbeveling om deze website geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte geraakt.

Dit reglement betreft de gehele overeenkomst tussen Meteo-Julianadorp en de gebruiker van onze website en geldt als zodanig behoudens schriftelijke wijzigingen ondertekend door Meteo-Julianadorp en de gebruiker.

Meteo-Julianadorp, 30-08-2020
 
 
 
 
web design florida